Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

 

Regulamin sklepu
 
1.                     POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.               Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.csprodmar.pl, prowadzony jest przez Prodmar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Słoneczny Sad 33, 72 – 0002 Dołuje, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412142, REGON: 321193737, NIP: 8513162002,
e – mail:sklep@csprodmar.pl, tel.: +48 91 391 35 10
1.2.               Niniejszy Regulamin ma zastosowanie zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z zastrzeżeniem pkt 10 Regulaminu, który ma zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorców).
1.3.               Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Prodmar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Słoneczny Sad 33, 72 – 0002 Dołuje, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412142, REGON: 321193737, NIP: 8513162002, e – mail:sklep@csprodmar.pl, tel.:+48 91 391 35 10 Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca lub Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
1.4.               Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie niżej wymienionych pojęć:
1)      Dzień roboczy – oznacza jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2)      Formularz rejestracji oznacza formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
3)      Formularz zamówienia – oznacza Usługę Elektroniczną w postaci interaktywnego formularza dostępnego w Sklepie Internetowym umożliwiającego złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
4)      Klient – oznacza:

  • osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osobę fizyczną posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  • osobę prawną; albo
  • jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

­          która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
5)      Kodeks cywilny  – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r.   Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
6)      Konto – oznacza usługę elektroniczną w postaci oznaczonego indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbioru zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
7)      Newsletter – oznacza usługę elektroniczną, świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji gazetki informacyjnej zawierającej informacje o produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
8)      Produkt – oznacza dostępną w Sklepie Internetowym rzecz ruchomą będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
9)      Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
10)  Sklep internetowy  - oznacza sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.csprodmar.pl
11)  Sprzedawca – oznacza Prodmar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Słoneczny Sad 33, 72 – 0002 Dołuje, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412142.
12)  Usługodawca - oznacza Prodmar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Słoneczny Sad 33, 72 – 0002 Dołuje, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412142.
13)  Usługa elektroniczna – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
14)  Usługobiorca - oznacza:

  • osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osobę fizyczną posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  • osobę prawną; albo
  • jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

­          korzystającą lub zamierzającą korzystać z Usługi Elektronicznej.
15)  Konsument- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
16)  Przedsiębiorca -  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
17)  Przedsiębiorca indywidualny - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zawierająca umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
18)  Zamówienie - oznacza oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
19)  Towar/Produkt – oznacza rzecz ruchomą, w przypadku gdy jest oferowana do sprzedaży w określonej objętości lub ilości;
2.      USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
2.1.  Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługodawca świadczy następujące Usługi Elektroniczne:
a)      Konto,
b)      Formularz Zamówienia.
2.2  Korzystanie z Konta przez Usługobiorcę możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków:
a)    wypełnieniu Formularza Rejestracji
b)   kliknięciu pola „Zarejestruj się”.
- w Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

  1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma prawo, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:sklep@csprodmar.pl lub też pisemnie na adres: ul. Słoneczny Sad 33, 72 – 0002 Dołuje.

2.4  Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:
a)      wypełnienie Formularza Zamówienia,
b)      kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola Zamawiam – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).
­          w Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
2.5  Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.6  Newsletter – korzystanie z Newsletter następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
2.7  Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newsletter poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@csprodmar.pl. lub też pisemnie na adres ul. Słoneczny Sad 33, 72 – 0002 Dołuje.
2.8  Ustala się minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a)      komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
b)      dostęp do poczty elektronicznej;
c)      zalecana przeglądarka internetowa: Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej;
d)      zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;
e)      włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.9  Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  1. REKLAMACJA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1.  Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, o której mowa w pkt 7 i 8 Regulaminu) Usługobiorca może składać pisemnie na adres ul. Słoneczny Sad 33, 72 – 0002 Dołuje lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@csprodmar.pl
3.2.  Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
a)       informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
b)       żądanie Usługobiorcy; oraz
c)       dane kontaktowe składającego reklamację,
d)       ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia Usługodawcy.
4.      WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4.1.  Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z ust. 2.4. Regulaminu.
4.2.  Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w PLN (złoty polski). Cena Produktu zawiera podatki w wysokości wynikających z obowiązujących w chwili złożenia zamówienia przepisów prawa. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
4.3.  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
4.4.  Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4.3 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
5.      SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5.1.  Zapłata ceny sprzedaży przez Klienta poprzez dokonanie płatności za pośrednictwem serwisu IdoPayments sp z o.o. .
5.2.  W przypadku płatności elektronicznej i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu IdoPayments sp. z o.o. możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.idopayments.com/kontakt
5.3.  Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu IdoPayments sp. z o.o. . Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: IdoPayments – al.Piastów 30, 71-064 Szczecin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Szczecin
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000859711, NIP 8522666251, REGON 387039893, o kapitale zakładowym 800000,00 PLN wpłaconym w całości.
5.4.  Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
6.      KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6.1.  Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.[PR1] 
6.2.  Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
6.3.  Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży.
6.4.  Odbiór osobisty Produktu przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy jest bezpłatny.
6.5.  Dostawa Produktu będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem może nastąpić za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.
6.6.  Odbiór osobisty dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy, w dni od poniedziałku do czwartku i w godzinach od 8.00 do 16.00 otwarcia siedziby Sprzedawcy określonych na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
6.7.  Czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 dni roboczych.
6.8.  Początek biegu terminu dostawy Produktu do klienta rozpoczyna się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
6.9.  W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 dni roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę.
7.      REKLAMACJA PRODUKTU - RĘKOJMIA
7.1  Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
7.2  Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
1)      opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
2)      przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
7.3  Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
1)      nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
2)      występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
a)      nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
b)      przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
c)      publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
3)      być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
4)      być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
7.4  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w pkt 7.3, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w pkt 7.3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
7.5  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
1)        zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
2)        niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią.
7.6  Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.
7.7  Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
7.8  Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.
7.9  Koszty napraw lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.
7.10          Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
7.11          Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:
1)      Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
2)      Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
3)      brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
4)      brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;
5)      z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
7.12          Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
7.13          Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.
7.14          Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta za pośrednictwem operatora pocztowego w formie pisemnej na adres ul. Słoneczny Sad 33, 72 – 0002 Dołuje, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@csprodmar.pl lub osobiście w siedzibę Sprzedawcy.
7.15          Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.
7.16          Postanowienia pkt 7 Regulaminu stosuje się również do Konsumenta – Przedsiębiorcy.
 

  1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8.1.  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
8.2.  Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 332 lub 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub kontakt osobisty: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
8.3.  Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a)       wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
b)       wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej ( https://www.wiih.pomorzezachodnie.pl/); oraz
c)       pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
8.4    Ponadto Komisja Europejska udostępnia internetową platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów - dotyczących umów i zobowiązań związanych ze sprzedażą internetową - pomiędzy konsumentem zamieszkałym na terenie Unii Europejskiej i przedsiębiorcą zarejestrowanym na terenie Unii Europejskiej. Platforma znajduje będzie się pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
9.        PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9.1.  Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 9.5 i 9.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: ul. Słoneczny Sad 33, 72 – 0002 Dołuje, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@csprodmar.pl, osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
9.2.  Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz w załączniku do Regulaminu. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
9.3.  Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a)      dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę indywidualnego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
b)      dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
9.4  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
9.5  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9.6  Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może zwrócić Produkt na adres: ul. Słoneczny Sad 33, 72 – 0002 Dołuje.
9.7  Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9.8  Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9.9  Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
9.10          Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu w odniesieniu do umów:
a)      o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b)      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c)      w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta, Przedsiębiorcy indywidualnego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d)      w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e)      w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f)       w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g)      w której Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
h)      zawartej w drodze aukcji publicznej;
i)       o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
10.              POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10.1          Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących Konsumentami i Przedsiębiorcami indywidualnymi.
10.2          Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem/Przedsiębiorcą indywidualnym żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
10.3          Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem/Przedsiębiorcą indywidualnym korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
10.4          W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem / Przedsiębiorcą indywidualnym obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
10.5          Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem/Przedsiębiorcą indywidualnym.
10.6          W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
10.7          Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem/Przedsiębiorcą indywidualnym, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem/Przedsiębiorcą indywidualnym tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem/Przedsiębiorcą indywidualnym.
10.8          Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem/Przedsiębiorcą indywidualnym zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
11.              POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1            Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
11.2            Zawartość strony internetowej Sklepu Internetowego, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, zdjęciami animowanymi, filmami, ilustracjami i w niektórych przypadkach dźwiękami i oprogramowaniem, jest własnością Sprzedawcy. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą Sprzedawcy.
11.3            Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
11.4            W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
11.5            W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
11.6            W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 


 

Załącznik 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy

Zaufane Opinie IdoSell
5.00 / 5.00 9 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-03-23
Wszystko ok
2023-07-13
Bardzo szybka, sprawna realizacja, dziękuję.
pixel